نام و نام خانوادگی:  فرامرز خطیر      
   
استان:  تهران شهرستان: 
تهران
   
رشته:
   
شغل:-
       
     
ارتباط با فرامرز خطیر   فعالیت در سایت

 
ایمیل:f.khatir@kgroup.ir   ■ روزنوشت ها: 0
تلفن همراه:09123092007    
 
No records to display.