ارسال شده توسط:تینا ولی پور بخش: معماری  گروه:مسکونی

خانه صفاییه_ یزد

خانه صفاییه یک ساختمان ده ساله در بافت جدید شهری یزد بود که کارفرما اقدام به بازسازی آن کرده بود و در مرحله اتمام سفت کاری و انجامبخشی از نازک کاری نظر کارفرما را تامین نکرده و بازسازی آن در این مرحله به ما واگذار شد. در بررسی اولیه ساختمان متوجه شدیم کهوضعیت چیدمان کاربری ها به شیوه ای نامناسب قرار گرفته اندو از بیرون نیز غیر یکپارچه و مانند بقیه ساختمان های بافت جدید شهری فاقد هویت است.

با توجه به قرارگیری خانه صفاییه در نبش یک چهارراه و دارا بودن دو نمای غربی و شمالی به فکر یک ایده برای بهینه سازی درون و بیرون با یکروش مناسب بودیم که بتواند نیازهای اساسی همجواری ها و ارتفاع همسایه ها در نظر گرفته شود. در بررسی اولیه کارفرما یزد نکته جالبیتوجه ما را جلب کرد که اصولا مردمی که امروزه در یزد زندگی میکنند روش زندگی و ذهنیت بسیار ثابتی در گذر زمان نسبت به مساله خانهداشته و دارند و این مساله ما را بر آن داشت که نیازهای امروزه یک خانواده یزدی مانند محرمیت،حیاط اندرونی و بیرونی ،فضاهایعمومی و خصوصی مجزا، آشپزخانه بسته ورا در غالب نیازهای امروزی یک خانواده دوباره چینی کنیم.

با توجه به موقعیت قرارگیری بنا در دو جبهه غربی و شمالی  و بررسی اولیه متوجه شدیم که بیشتر قسمتهای بنا  با توجه به بزرگتر بودنضلع غربی نما از ضلع غربی  رو به خیابان نورگیری میکنند و یک باغچه نیز در قسمت شمالی زمین که جز ملک بود به عنوان ورودی مطرحشده بود و با توجه به درخواست کارفرما از قسمت شمالی زمین ما به فکر اضافه کردن پوسته ای به بنا شدیم که فضاهایی که بین پوسته وساختمان به وجود میآیند به عنوان فضای باز محصور تعریف کنیم که علاوه بر اضافه شدن زمین به خانه مساله محرمیت را  نیز حل کنیم  و همچنین مشکل نا هماهنگی همجواری ها هم همزمان در نظر گرفته شود و با این روش در ضلع شمال  معضل پنجره های رو به خیابان راتبدیل به پنجره های رو به حیاط کنیم.

این پوسته در قسمت غربی امتداد داده شد و ارتفاع انرا به اندازه ساختمان گرفتیم که در جبهه غربینیز کار سایه اندازی را انجام داده و به علاوه فضای اقامتی در غرب را نیز به داخل کشاندیم  و یک راهرو پشت آن تعریف کردیم که علاوه برنورگیری  ارتباط با حیاط اصلی را از طریق ورودی  اضافه کنیم.

در قسمت درون خانه صفاییه یک فضای گنبدی بلند قرار داشت که ما از آن به عنوان فیلتر برای تقسیم خانه به دو بخش شمالی و جنوبی استفادهکردیم که در قسمت شمالی فضاهای خصوصی مانند آشپزخانه و اتاق نشیمن و خوابها را قرار دادیم و در قسمت جنوبی رو به حیاط اصلیاتاق مهمان و پذیرایی را قرار دادیم.

archreport.ir:منبع
آراء

نظرات

شما هم می توانید در مورد این موضوع نظر دهید.

کاربر گرامی چنانچه تمایل دارید، نقد یا نظر شما به نام خودتان در سایت ثبت شود، لطفاً وارد سایت شوید.

     
نام:  
  ایمیل:  
  نظر :